0216 766 28 52 akademi@a-belge.com

ISO 45001:2018 Genel Standart Maddeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği 45001

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 45001 – Madde 4 – Organizasyonun İçeriği

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre İSG ve yönetim sisteminin yapısını belirlerken, kuruluşun kurum içi ve kurum dışı etkilerini ve bunların İSG yönetim sisteminin başarısı ve etkinliği üzerindeki olası etkilerini dikkate alması gerekmektedir.

Organizasyon ayrıca, çalışanların ve faaliyetlerinden etkilenen diğer kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini de anlamalı ve dikkate almalıdır. Organizasyon ayrıca, işçinin ihtiyaç ve beklentilerinin ne olabileceğini veya yasal gereklilikler haline geleceğini de düşünmelidir. Buna ek olarak, kuruluş, yönetim sisteminin kapsamını veya sınırlarını, işin, işçinin ihtiyaçlarının ve İSG yönetim sisteminin etkinliğini etkileyebilecek ürünler, hizmetler ve diğer faaliyetleri göz önünde bulundurarak değerlendirmelidir.

İlgili taraflar örnekleri:

 • Yerel, bölgesel, eyalet/il, ulusal veya uluslararası yasal ve düzenleyici kurumlar,
 • Çalışan sendikaları ve işveren kuruluşları,
 • Müşteriler, tıbbi ve diğer toplum hizmetleri, medya, akademi, iş dernekleri ve sivil toplum kuruluşları,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluşları, iş güvenliği ve sağlık-bakım ile ilgili profesyoneller,
 • Ortak olan kuruluşlar,
 • Tedarikçiler, yükleniciler ve/veya alt yükleniciler,
 • Çalışan temsilcileri,
 • Şirket sahipleri, hissedarlar, müşteriler, ziyaretçiler, yerel toplum ve kuruluşun komşuları ve halk.

ISO 45001 – Madde 5 – Liderlik ve İşçi Katılımı

ISO 45001:2018 standardı, bir kurumun liderliğini, işçinin sağlığı ve güvenliği için genel sorumluluk ve hesap verebilirliğe yönlendirir. Roller ve sorumluluklar, organizasyonun her seviyesinde görevlendirilecek, iletilecek ve belgelenecektir. Buna ek olarak, organizasyonun liderliğinin, İSG yönetim sisteminin ISO 45001:2018 gerekliliklerine uymasını ve İSG sisteminin yönetimini yönetime bildirmesini sağlamak için sorumluluk ve yetkilendirme görevlendirmesi gerekmektedir.

ISO 45001 – Madde 6 – Planlama

Kuruluşun üst yönetiminin ISO 45001:2018 ile uyum sağlamak için bir İSG yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasını planlarken göz önünde bulundurması gereken belirli öğeler vardır. Bunlar arasında, kuruluşun daha önce bahsedilen kapsamı, ilgili taraflar ve kapsamı yer almaktadır. yönetim sistemi. Planlama, aynı zamanda, İSG yönetim sisteminin hedeflerine ulaşmasını sağlayabilmek için süreçlerin geliştirilmesini de içermelidir. Ayrıca, yönetim, İSG sisteminin uygulanması nedeniyle istenmeyen etkilerin önlenmesi veya azaltılması için planlar uygulamalı ve işçilerin sağlık ve güvenliğinin kurumun her seviyesinde sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamalıdır.

İSG fırsat çıkartma noktaları (İSG fırsatları):

 • Muayene ve tetkik işlevleri,
 • İş tehlikesi analizi (iş güvenliği analizi) ve göreve ilişkin değerlendirmeler,
 • Monoton işi veya potansiyel olarak tehlikeli önceden belirlenmiş iş düzenini azaltarak İSG performansını artırma,
 • İş ve diğer tanıma ve kontrol yöntemlerine izin verme,
 • Kaza veya uygunsuzluk soruşturmaları ve düzeltici faaliyetler,
 • Ergonomik ve diğer yaralanma önlemeye dair değerlendirmeler.

ISO 45001 – Madde 7 – Destek

Yeni bir inisiyatif veya yönetim sisteminin başarısı, kurum içinde aldığı desteğin miktarına ve kalitesine bağlıdır. Yeni standart, kurumun İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakları belirlemesini ve sağlamasını gerektirmektedir. Kaynaklar, İSG girişimlerini desteklemek için yeterli personel, ekipman ve uygun altyapıyı içerebilir. Çalışanların görevlerini yerine getirirken sahip oldukları yetkinlikler ve tehlikeleri belirleme kabiliyetleri gözden geçirilmeli ve belgelendirilmelidir. Belgeler uygun eğitim, deneyim veya resmi eğitim şeklinde olabilir.

İşçi bilinci

İşçiler, tüm İSG politika ve hedeflerinin farkında olmalı ve İSG sisteminin başarısına katkılarını anlayacaktır. Ayrıca, işçilere aşağıdaki konularda bilgi verilecektir:

 • İSG politikalarına bağlı kalmama muhtemel etkileri
 • İSG sisteminin başarısına beklenen katkısı
 • Olaylar ve iş veya çalışma alanlarına uygulanacak müteakip soruşturmaların sonuçları
 • Tanımlanan tehlikeler ve onların iş veya çalışma alanı için geçerli olan sonraki eylemler

Ayrıca, işçiler, sağlıkları için ciddi ve ciddi tehlike oluşturabilecek herhangi bir iş durumundan kendilerini kaldırma haklarının farkında olmalıdır. Ayrıca, kendilerini tehlikeli bir durumdan haberdar etmek ya da kaldırmak için herhangi bir cezadan korunmak için kurulmuş olan herhangi bir düzenleme ya da politika hakkında bilgi verilmelidir.

İletişim

Bir İSG yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için doğru iletişim şarttır. Standart, İSG yönetim sistemi ile ilgili ya da ilgili bilgilerin iç ve dış iletişimi için süreçlerin kurulmasını gerektirir. Kuruluş şunları belirlemelidir:

 • Hangi bilgiler iletilecek?
 • Ne zaman bildirilmelidir
 • Kim iletişime dahil edilmelidir
 • İletişim nasıl yapılır, nasıl yapılır?

İletişim planını geliştirirken kuruluşun çeşitliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Dile, kültüre, engelliliğe vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kuruluş ayrıca ilgili tüm yasal gereklilikleri dikkate almalı ve iletilen tüm bilgilerin güvenilir ve İSG yönetim sistemi politikaları ve prosedürleri ile tutarlı olmasını sağlamalıdır.

ISO 45001 – Madde 8 – Operasyon

Standardın operasyon bölümünde, bazı bilgilerin ve gereksinimlerin, kuruluşun standardın gerektirdiği süreçleri uygulayacağı, sürdüreceği ve kontrol edeceği belirtilerek tekrarlayıcı görünebilir. Bu, çeşitli süreçler için kriterlerin oluşturulmasını, süreçlerin kontrollerinin uygulanmasını ve belgelerin muhafaza edilmesini ve muhafaza edilmesini içerir. Organizasyon, sadece tehlikelerin ortadan kaldırılması ve standardın 6. bölümünde açıklandığı gibi risklerin azaltılması için bir sürecin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesinden sorumlu değildir. Kuruluşun olası tehlikeleri proaktif olarak araştırması ve tehlikeyi gidermek için düzeltici eylemler geliştirmesi gerekmektedir.

Madde 9 – Performansın Değerlendirilmesi

Yeni bir süreci veya standardı uygularken ilerlemeyi veya etkililiği ölçmek için bir yöntem olmalıdır. “Ölçülemezseniz, onu kontrol edemezsiniz” diyen eski bir atasözü vardır. Aynı durum, kuruluşların performanslarını izlemek, ölçmek ve analiz etmek için yöntemler oluşturması gerektiğinden, yeni ISO 45001:2018 standardı için de geçerlidir. İSG yönetim sisteminin Performans değerlendirmesi, PDCA sürecinin “Kontrol” bölümünde yer almaktadır. Organizasyonlar nelerin izleneceğini ve ölçüleceğini belirlemelidir. Bu, aşağıdaki öğeleri içerebilir:

 • Yasal ve yasal gerekliliklere uyum
 • Tehlikeleri belirleme ve ele alma faaliyetleri
 • İSG yönetim sisteminin hedeflerini karşılama yönünde ilerleme
 • İSG sistemine göre operasyonel süreçlerin ve kontrollerin etkinliği

Kuruluş, İSG sisteminin performansının değerlendirileceği kriterleri belirlemelidir. Performans kriterleri ölçülebilir şartlarda ifade edilmelidir.Bir iç denetim süreci de geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Denetimler, İSG sisteminin iç, yasal veya düzenleyici gereklilikleri ve ISO standardının gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için belirli aralıklarla programlanmalıdır. Buna ek olarak, kuruluş, İSG yönetim sistemleri değerlendirme sonuçlarının belgelenmiş kanıtlarını korumalıdır.

Madde 10 – Sürekli İyileştirme

ISO 45001:2018 tanımına göre, sürekli iyileştirme, kesinti aralıklarıyla bir süre boyunca meydana gelen süreyi gösterir. Bu, kesinti süreleri olmaksızın meydana gelen sürekli iyileşmeden farklıdır. Bu tanım, standardın Ek A’sında yer almaktadır. Sürekli tanım, işçilerin işlerini yaralanma veya hastalığa karşı güvende tutmak olan İSG sisteminin faaliyetlerine daha iyi uyar. Ele alınan süreçler, ISO 45001:2018 ve içsel PDCA metodolojisini benimsemeden önce büyük olasılıkla geçerlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, kuruluşlar aktif olarak OHS yönetim sisteminin amaç ve hedeflerine ulaşmayı mümkün kılacak tehlikeleri araştırmalı ve iyileştirme fırsatları gerçekleştirmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirmeleri, tehlikelerin proaktif bir şekilde tanımlanması, etkin düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve kurum genelinde sürekli bir iyileştirme kültürünün oluşturulmasına yönelik çalışmalarla gerçekleştirilmektedir.

Olaylar dahili olarak kaydedilmeli ve raporlanmalı ve uygun olan yerlerde düzenleyici kurumlara harici olarak bildirilmelidir. Mümkünse, soruşturma değerlendirilmekte olan faaliyetlerden bağımsız bir kişi tarafından yönlendirilmeli ve bir işçi veya işçi temsilcisini içermelidir. Şirket, sonuçların ve bunların etkililikleri de dahil olmak üzere, alınan düzeltici faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkan olay veya uygunsuzluk türlerini açıklayan belgelenmiş kanıtları muhafaza etmelidir. Belgelenen bilgilerin uygun içeriği ilgili çalışanlara veya işçi temsilcilerine iletilmelidir. Organizasyon, olaylar, uygunsuzluklar, belirlenen tehlikeler ve alınan düzeltici eylemlerle ilgili tüm belgelerin saklanması için bir süreç oluşturmalıdır. Ayrıca, bir tehlikenin veya diğer iyileştirmelerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili kayıtlar, sürekli iyileştirme kanıtı olarak muhafaza edilmelidir. Sürekli iyileştirme, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birçok etkinlik ve iyileştirme yoluyla sağlanabilir:

 • Yeni teknoloji ve metodolojilerin tanıtımı
 • Organizasyon içinde ve kurum haricinde geliştirilen en iyi uygulamalar
 • İlgili taraflardan öneriler ve öneriler
 • Yeni bilgi ve İSG ile ilgili konuların ve fırsatların anlaşılması
 • Geliştirilmiş veya daha güvenli malzemelerin kullanımı
 • Artan çalışan yetenekleri veya yetkinliği

Belgelendirme Faaliyetimiz:

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında uzman denetçi ve eğitmen kadromuz ile belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Sunduğumuz sertifikalar Uluslararası IAF MLA Karşılıklı tanımı sözleşmesi gereği Türkiye dahil bütün IAF MLA sözleşmesini imzalayan ülkelerde geçerlidir

Akademi Belgelendirme:

Akademi belgelendirme 2005 yılında bu sektörün ik uzmanlarından olan Metin Şimşit ve Dr. Yılmaz Sezer tarafından kurulmuştur. Genel faaliyet alanları olarak belgelendirme, denetim, eğitim ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Akademi Belgelendirme IAF akreditasyonuna sahip Çek Cumhuriyeti menşeili ‘LL-C (Certification)’ firması ile yönetim sistemleri belgelendirmesi ve CE belgelendirmesi hizmetlerini vermektedir. Belgelendirme faaliyetleri içerisinde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 10002, ISO 31000, ISO 50001 ve ISO 37001 gibi yönetim sistemleri konularında belgelendirme, denetim ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Temsilcisi olduğu Almanya menşeili ‘Primara’ firması ile Ürün belgelendirmesi, Deney Laboratuvarı, CE belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Akademi belgelendirme tescilli markası olan İNTER-NOVA ile yönetim sistemi belgelendirmesi, CE belgelendirmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunduğu ISO standartları konularında sertifikalı temel, farkındalık, uygulamalı mentör ve iç denetçi eğitimleri vermektedir.

Akademi belgelendirme
Akademi Belgelendirme Gözetim Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mahallesi Betül Sokak No: 5 Daire: 8
Sancaktepe - İstanbul

0216 766 28 52